💙 Valentine Offer: 30% OFF + Free Shipping

Integritetspolicy


Denna sekretesspolicy beskriver hur din personliga information samlas in, används och delas när du besöker eller gör ett köp från bavlio-au.com ("Webbplatsen").

Personlig information som vi samlar in
När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP-adress, tidszon och vissa cookies som är installerade på din enhet. När du surfar på webbplatsen samlar vi dessutom in information om de enskilda webbsidor eller produkter som du tittar på, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi hänvisar till denna automatiskt insamlade information som "enhetsinformation".

Vi samlar in enhetsinformation med hjälp av följande tekniker:
- "Cookies" är datafiler som placeras på din enhet eller dator och som ofta innehåller en anonym unik identifierare. För mer information om cookies och hur man inaktiverar cookies, besök http://www.allaboutcookies.org.
- "Loggfiler" spårar åtgärder som vidtas på webbplatsen och samlar in data, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, Internetleverantör, hänvisnings-/avslutningssidor och datum/tidsstämplar.
- "Webbfyrar", "taggar" och "pixlar" är elektroniska filer som används för att registrera information om hur du surfar på webbplatsen.
- [[INFOGA BESKRIVNINGAR AV ANDRA TYPER AV SPÅRNINGSTEKNIK SOM ANVÄNDS]]

När du gör ett köp eller försöker göra ett köp via webbplatsen samlar vi dessutom in viss information från dig, inklusive ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer [[INSERT ANY OTHER PAYMENT TYPES ACCEPTED]]), e-postadress och telefonnummer. Vi hänvisar till denna information som "beställningsinformation".

[[INFOGA ALL ANNAN INFORMATION SOM DU SAMLAR IN: OFFLINE DATA, KÖPTA MARKNADSFÖRINGSDATA/LISTOR]]

När vi talar om "personlig information" i denna sekretesspolicy talar vi både om enhetsinformation och beställningsinformation.

Genom att prenumerera på textmeddelanden från Sooftlies s.r.o. samtycker du till att få automatiserade marknadsförings-sms från oss om våra produkter och tjänster på det telefonnummer som du angav när du prenumererade, och att meddelandena kan skickas via ett automatiskt telefonsystem eller annan teknik. Meddelandenas frekvens är återkommande. Samtycket är inte ett villkor för köp. Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Svara STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE eller QUIT för att avregistrera dig och HELP för kundsupport. Du kan få ytterligare ett textmeddelande som bekräftar ditt beslut att avstå från att delta. Du förstår och samtycker till att försök att avregistrera dig på något annat sätt än genom att sms:a avregistreringskommandona ovan inte är ett rimligt sätt att avregistrera dig.


Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder den beställningsinformation som vi samlar in i allmänhet för att uppfylla beställningar som görs via webbplatsen (inklusive att behandla din betalningsinformation, ordna frakt och förse dig med fakturor och/eller orderbekräftelser). Dessutom använder vi denna beställningsinformation för att:
- Kommunicera med dig;
- Granska våra beställningar för potentiella risker eller bedrägerier.
- När det är i linje med de preferenser du har delat med oss, ge dig information eller reklam om våra produkter eller tjänster.
- [[ANGE ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR BESTÄLLNINGSINFORMATION]]


Vi använder den enhetsinformation som vi samlar in för att hjälpa oss att upptäcka potentiella risker och bedrägerier (särskilt din IP-adress) och mer allmänt för att förbättra och optimera vår webbplats (till exempel genom att generera analyser om hur våra kunder surfar och interagerar med webbplatsen och för att bedöma hur framgångsrika våra marknadsförings- och reklamkampanjer är).

[[ANGE ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR ENHETSINFORMATION, INKLUSIVE: REKLAM/RETARGETING]]

Delning av din personliga information
Vi delar din personliga information med tredje part för att hjälpa oss att använda din personliga information enligt beskrivningen ovan. Vi använder till exempel Shopify för att driva vår webbutik - du kan läsa mer om hur Shopify använder dina personuppgifter här: https://www.shopify.com/legal/privacy. Vi använder också Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder använder webbplatsen - du kan läsa mer om hur Google använder dina personuppgifter här: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Du kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slutligen kan vi också dela din personliga information för att följa tillämpliga lagar och förordningar, för att svara på en stämning, husrannsakan eller annan laglig begäran om information som vi får, eller för att på annat sätt skydda våra rättigheter.

Beteendebaserad reklam
Som beskrivits ovan använder vi dina Personuppgifter för att ge dig riktade annonser eller marknadskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. För mer information om hur riktad reklam fungerar kan du besöka Network Advertising Initiative's ("NAI") utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan välja bort riktad reklam genom att använda länkarna nedan:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
- [[INKLUDERA LÄNKAR FÖR AVSTÄNGNING FRÅN DE TJÄNSTER SOM ANVÄNDS]]

Dessutom kan du välja bort vissa av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliance's opt-out-portal på följande adress: http://optout.aboutads.info/.

Spåra inte
Observera att vi inte ändrar vår webbplats metoder för insamling och användning av data när vi ser en signal för att inte spåra från din webbläsare.

Dina rättigheter
Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig och att begära att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva denna rättighet kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du är bosatt i Europa noterar vi dessutom att vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla avtal som vi kan ha med dig (till exempel om du gör en beställning via webbplatsen), eller för att på annat sätt fullfölja våra legitima affärsintressen som anges ovan. Observera dessutom att din information kommer att överföras utanför Europa, bland annat till Kanada och USA.

Lagring av uppgifter
När du gör en beställning via webbplatsen kommer vi att behålla din beställningsinformation för våra register om och tills du ber oss att radera denna information.

Ändringar
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla till exempel ändringar i våra metoder eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl.

[[INFOGA OM ÅLDERSBEGRÄNSNING KRÄVS]]
Minderåriga
Webbplatsen är inte avsedd för personer under [[INSERT AGE]] .

Kontakta oss
Om du vill ha mer information om vår sekretesspraxis, om du har frågor eller om du vill lämna in ett klagomål kan du kontakta oss via e-post på support@bavlio.com eller per post på nedanstående adress:

Bavlio
[Re: Privacy Compliance Officer]Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers [[INSERT ANY OTHER PAYMENT TYPES ACCEPTED]]), email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information”.

[[INSERT ANY OTHER INFORMATION YOU COLLECT: OFFLINE DATA, PURCHASED MARKETING DATA/LISTS]]

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

By subscribing to Sooftlies s.r.o. text notifications, you agree to receive automated marketing text messages from us about our products and services at the phone number you provided when you subscribed, and that the messages may be sent via automatic telephone dialing system or other technology. Message frequency is recurring. Consent is not a condition of purchase. Message and data rates may apply. Reply STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE or QUIT to opt-out and HELP for customer support. You may receive an additional text message confirming your decision to opt-out.  You understand and agree that attempting to opt-out by any means other than texting the opt-out commands above is not a reasonable means of opting out.How do we use your personal information?
We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:
- Communicate with you;
- Screen our orders for potential risk or fraud; and
- When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.
- [[INSERT OTHER USES OF ORDER INFORMATION]]

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

[[INSERT OTHER USES OF DEVICE INFORMATION, INCLUDING: ADVERTISING/RETARGETING]]

Sharing you personal Information
We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Shopify to power our online store--you can read more about how Shopify uses your Personal Information here: https://www.shopify.com/legal/privacy. We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site -- you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

Behavioural advertising
As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt out of targeted advertising by using the links below:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
- [[INCLUDE OPT-OUT LINKS FROM WHICHEVER SERVICES BEING USED]]

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

Do not track
Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

Your rights
If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

Data retention
When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

Changes
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

[[INSERT IF AGE RESTRICTION IS REQUIRED]]
Minors
The Site is not intended for individuals under the age of [[INSERT AGE]] .

Contact us
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e‑mail at customer.care@klayoo.com or by mail using the details provided below:

Bavlio
[Re: Privacy Compliance Officer]